Kısa Cuma Mesajları Anlamlı Huzurlu - Muratlı

 KISA CUMA MESAJLARI

Ett!ğ!n her dua derd!ne deva, sağl!ğ!na ş!fa, gözüne nur, gönlüne huzur, a!lene ve sevd!kler!ne huzur get!rs!n. Hay!rl! cumalar d!ler!m.

 
Uzaklardan b!r yele ser süslü b!r sonbahar akşam!nda. Gönüller b!r olsun mekanlar k!m!n umrunda. Kardeşl!k sevg! h!ssetmekt!r arada, yollar ve zaman olsada. Hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Ey nefs!m! Şeytana yem olmak m! yoksa cennette gül olmak m! n!yet!n? B!rak yakam! secde edey!m. Sen huzura er, ben !manla öley!m. Rabb!m hep!m!z! !manla ölen kullar!ndan eyles!n. Am!n. Hay!rl! nurlu cumalar.
 
Allah'!m! D!llere destan, yüreklere ferahl!k olan merhamet!n !le günahlar!m!z! affeyle. Am!n tüm müslümanlar!n cumas! mübarek olsun. Hay!rl!, bereketl!, huzurlu ve sağl!k dolu günler d!ler!m.
 
Ç!karsa kalb!nde yara, Yaradan dönüştürür bunu b!r gün hayra, sen sabretmes!n! b!l!rsen; Yaradan düşürmez sen! dara. Kald!r baş!n! semaya, aç eller!n! mevlaya. Sen !stemes!n! b!l!rsen, mevla cevap ver!r duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
 
Makbul, dua ve tövbeler!m!z! kabul, sağl!ğ!m!z! da!m, kazanc!m!z! bereketl!, kalpler!m!z! ve evler!m!z! huzurla doldursun İnşallah. Hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Sevd!ğ!n!z !ç!n b!r kere mutlu olup, b!n kere p!şman olacağ!n!z b!r sevg!y! yaşamaman!z d!leğ!mle! Düşler!n!z gerçek olsun ama gerçeğ!n!z asla düş olmas!n. Hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Allah'!m! Akşama ulaşt!ğ!m!z g!b! sabaha, sabah ulaşt!ğ!m!z g!b! de akşama ulaşmay! nas!p eyle. Sağl!m!z! koru ve hastalara ş!fa ver. Hay!rl! bereketl! cumalar d!ler!m.
 
Allah'!m, hab!b!n Muhammed Mustafa'ya, a!les!ne ve dostlar!na rahmet eyle ve onlar!n kat!ndak! hürmet! !ç!n dualar!m!za !cabet et. Am!n, cumam!z mübarek olsun.
 
Sağanak sağanak rahmet yağs!n yuvan!za, her gün Resulullah g!rs!n rüyan!za, melekler am!n des!n dualar!n!za! Dualarda buluşmak d!leğ!yle, hay!rl! Cumalar.
 
Ey Rabb!m, b!ze Cennet!n kokusunu duyur ve onun n!metler!nden nas!plend!r. B!ze ateş!n kokusunu duyurma. Am!n, hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Rabb!m, sevg!nle dopdolu yüreklerle sana kavuşmay! ve sevd!kler!m!zle sonsuzlukta buluşmay! nas!p eyle, am!n. Hay!rl! Cumalar.
 
Ey Rabb!m! Ev!m!zden bereket!, d!l!m!zden duay!, kalb!m!zden sen!n ve Resulünün sevg!s!n! eks!k etme. Dualar!m!z! kabul, ömrümüzü nurlu k!l. Am!n. Hay!rl! cumalar.
 
Güzell!kler !ç!n!z! ayd!nlats!n, yüzünüzden ve yüreğ!n!zden tebessüm eks!lmes!n. Rabb!m, sevd!ğ! kullar!ndan eyles!n s!zler! ve tab! k! b!zler!. Hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
B!z! dostlar!na dost, düşmanlar!na düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İş!nde sebat eden, n!met!ne şükreden, !badet!n! güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabb!m. Am!n. Hay!rl! Cumalar d!ler!m.
 
'Ben, ben! seven ümmet!m! almadan cennete g!rmem.' D!yen Sevg!l!n!n (S.A.V) ümmet! olman!n hakk!n! vereb!lmek duas! !le hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Ayaklar! ş!şerd!, o öpüles! ayaklar!. Ama b!z!m g!b! sabahlara kadar gezmekten değ!l, sabaha kadar !badet etmekten. Az yerd!, ama b!z!m g!b! rej!m yapmak !ç!n değ!l, fak!rl!ğ! seçt!ğ!nden. Gece gündüz ağlard!, o ağlay!nca melekler!n gözler! dolard! ama b!z!m g!b! pembe d!z!ler yüzünden değ!l, mevlaya olan aşk!ndan. Ne kadar farkl!y!z değ!l m! Allah rasülünden. Mevla bütün ameller!m!z ve n!yetler!m!zle ona benzemey! nas!p ets!n. Am!n. Hay!rl! cumalar.
 anlamlı cuma mesajları
Allah'!m, 'k!n, k!b!r ve k!m ne der' hastal!klar!ndan sana s!ğ!n!r!m. Bu güzel cuma gününü sen!n r!zan !ç!n sevg! ve muhabbet !ç!nde geç!rmey! nas!p eyle. Am!n. Cumam!z mübarek olsun.
 
Ömrümüzün h!kayes!n! yazan en büyük ve en güzel yaz!c! olan Rabb!m, gönlünüzden geçen güzell!kler! aln!m!za kader d!ye yazs!n. Am!n, hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Ya Rabb!! K!ld!ğ!m namaz! kabul eyle! Ah!r ve ak!bet!m! hay!r eyle. Son nefes!mde Kel!me-! tevh!d söylemem! nas!b eyle. Ölmüşler!m! af ve mağf!ret eyle. Dualar!n ger! çevr!lmeyeceğ! bu mübarek günde Rabb!m dualar!m!z! kabul ets!n. B!zler! Rahmet!nden mahrum b!rakmas!n hay!rl! cumalar !nşallah.
 
B!r gül kurur, kalptek! sevg! kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldek! f!rt!na durmaz. Her şey unutulur ama sev!len !nsanlar unutulmaz. Hay!rl!, nurlu cumalar d!ler!m.
 
Dünyada b!r olan sende b!n olsun, ka!natta damla olan sende okyanus olsun. El aç!p dua et!ğ!n her şey bugün kabul olsun, am!n! Hay!rl! Cumalar d!ler!m.
 
Bu mübarek cuma günü hürmet!ne evler!m!z! aşs!z, kalpler!m!z! aşks!z, d!ller!m!z! duas!z b!rakma... Evlatlar!m!z! hay!rl!, beden!m!z! sağl!kl!, !şler!m!z! başar!l! k!l... www.dhatv.tv Fak!rlere yad!m et, zal!mlere f!rsat verme Ya Rab! Hay!rl! cumalar d!ler!m.
 
Baz! müm!nler cennete hasret yaşar. Baz! müm!nler de vard!r k! cennet onlar! hasretle bekler. Cennet!n hasrete bekled!ğ! müm!nlerden olmak duas!yla, hay!rl! cumalar.
 
Ey Rabb!m... Yalvar!ş!m rahmet!ne güven!mden, her şey kudret!nden, !ç!mdek! k!r!k kalp Allah derken, rahmet!n! es!rgeme üzer!m!zden. Am!n. Hay!rl! cumalar d!ler!m.

kısa cuma mesajları

 
Ey Rabb!m! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryas!ndan b!r damla da olsa, nas!plenmey! hak eden kullar!ndan eyle b!z!. Am!n. Hay!rl! nurlu cumalar d!ler!m.
 
Allah!m, akl!ma !l!m ve h!kmet; f!kr!me, feraset ve bas!ret; beden!me s!hhat ve af!yet; ruhuma da, tekamül ve metanet !hsan eyle. Cumam!z mübarek olsun, am!n!
 
Küçük b!r çocuk olsa, tövbe kap!s!ndan g!rmeye yaş!m tutmasa daha... H!ç bulaşmam!ş olsam dünyan!n k!r!ne, pas!na. Açsam kollar!m!, koşsam Kabe'nde. Hay!rl! cumalar d!ler!m
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

E okul veli bilgilendirme sistemi Öğrenci girişi...
Bu sistem sayesinde veliler öğrenciler ile ilgili bir çok veriye ulaşabiliyor. Sınav notlarıdevamsızlık...

Haberi Oku